Algemene voorwaarden Get in Balance

Artikel 1: Definities
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
b. Get in Balance: de voeding en leefstijlcoach/ Powerwalk coach
c. Cliënt: de natuurlijke persoon die met Get in Balance een overeenkomst aangaat
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Get in Balance en de cliënt waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken
e. Coaching: het geven van voedingsadviezen, bewegingsadviezen en begeleiding middels een (online) programma met als doel verantwoorde en duurzame eet een leefstijl doelstellingen te realiseren.

Artikel 2: Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Get in Balance en de cliënt, ongeacht of overeenkomsten mondeling of schriftelijk dan wel online zijn aangegaan. Een overeenkomst tussen Get in Balance en de cliënt komt tot stand door het volledig en naar waarheid invullen van het (online) intake-formulier en bevestiging van de overeenkomst via email door Get in Balance.
Middels het invullen van het (online) intakeformulier bevestigt u dat u in goede algemene fysieke en geestelijke gezondheid verkeert en dat u geen aandoeningen of klachten van welke aard dan ook heeft die deelname aan de coaching/ training kunnen verhinderen en/of beperken. Tevens bevestigt u daardoor kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden.
Behoudens een andersluidende afspraak in de overeenkomst wordt een overeenkomst altijd aangegaan voor de duur van drie maanden. De Coaching eindigt van rechtswege na die periode van drie maanden. Mits er dusdanig omstandigheden zijn dat het traject niet binnen 3 maanden te realiseren is of er andere afspraken over zijn gemaakt.

Overeenkomsten met cliënten jonger dan 18 jaar kunnen enkel met schriftelijke instemming van ouders/verzorgers gericht aan Get in Balance aangegaan worden.

Artikel 3: Aard van de coaching overeenkomst
Get in Balance verzorgt coaching met als doel verantwoorde en duurzame gewichtsdoelstellingen te realiseren. Het behalen van resultaten is mede afhankelijk van vele factoren die buiten de invloedssfeer van Get in Balance zijn gelegen en mede afhankelijk van maximale en gedisciplineerde inzet van de cliënt. Vanwege de aard van deze overeenkomst is er geen sprake van een resultaatsverbintenis van Get in Balance om de geformuleerde doelstellingen te behalen en het niet-behalen van beoogde resultaten is dan ook geen reden
om de verschuldigde vergoedingen niet te voldoen. Get in Balance evalueert uw gezondheid en fitheid op basis van het door u ingevulde (online) intakeformulier.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij Get in Balance hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Get in Balance geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Get in Balance gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.
Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Get in Balance de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Get in Balance beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. De kosten voor het aangaan van een  overeenkomst zijn gespecificeerd en dienen vooraf volledig per bank voldaan te worden en zullen niet gerestitueerd worden behoudens zoals hierna is vermeld. Als Get in Balance op grond van de evaluatie van de door u verstrekte informatie tot de conclusie komt dat het niet mogelijk of verantwoord is de Coaching te starten, wordt 75% van de kosten gerestitueerd.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid
De cliënt onderkent dat de coaching, inclusief gegeven voedings- en bewegingsadviezen, louter voor de cliënt bestemd is en de cliënt verbindt zich om de coaching, inclusief gegeven voedings- en bewegingsadviezen, niet met derden te delen. Derden kunnen aan de Coaching van de cliënt geen rechten ontlenen en Get in Balance is niet aansprakelijk voor enige schade die derden lijden als gevolg van het door de cliënt met derden delen van de Coaching. De cliënt vrijwaart Get in Balance voor eventuele aanspraken van zulke derden. Get in Balance verklaart alle gegevens van de cliënt vertrouwelijk te behandelen en niet voor welk commercieel of ander doel aan derden te verstrekken of te verkopen. Get in Balance voldoet aan de verplichtingen die voor Get in Balance aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voortvloeien. De Privacy Statement van Get in Balance is op de website van Get in Balance beschikbaar.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan Get in Balance dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Get in Balance gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Get in Balance gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband  houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Power walk
Door deelname verklaar je geheel op eigen verantwoording de training aan te gaan. Je stemt ermee in dat outdoor de trainingsopbouw, trainingsoefeningen en de gebruikte materialen niet gedeeld worden met derden of op social media, behalve met je eigen trainingsgroep. Get in Balance behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte of koude, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast, uitgesteld of ingekort. Dit zal altijd
gebeuren in overleg met de deelnemers. Deelname aan de training geschiedt geheel op eigen risico. Get in Balance is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training.  Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. Get in Balance is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke
eigendommen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de georganiseerde activiteiten. Indien er sprake is van gezondheidsklachten, overgewicht of een andere oorzaak waardoor je twijfelt, raadpleeg dan eerst een arts. Get in Balance behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan de training.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Get in Balance heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van Get in Balance is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Get in Balance sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Get in Balance verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Get in Balance. Get in Balance is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen  gezondheidsaspect.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
Op iedere overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

Get in Balance
Purmerenderweg 163A
1461 DH Zuidoostbeemster
06-46178026