Privacy statement Get in Balance

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt worden doordat u gebruik maakt van de diensten van Get in Balance en of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Get in Balance heeft verstrekt. Get in
Balance kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Get in Balance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Geslacht
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer

Get in Balance verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Waarom Get in Balance gegevens nodig heeft:
Get in Balance verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Get in Balance uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Geautomatiseerde besluitvorming
Get in Balance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Get in Balance) tussen zit.

Verwerking
Get in Balance respecteert de privacy van de gebruikers van onze website. De persoonsgegevens worden uitsluitend door Get in Balance gebruikt. U heeft ten allen tijden de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen en te verwijderen.

Persoonsgegevens bewaren
Get in Balance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar voor de persoonsgegevens van klanten, dit i.v.m. de bewaartermijn van de belasting en
boekhouding

Delen met anderen:
De persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt in overeenstemming met u en indien dit nodig is om aan de overeenkomst te kunnen voldoen of wanneer Get in Balance hiertoe wettelijk verplicht is.

Gebruik van cookies:
De website van Get in Balance maakt gebruik van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat een browser opslaat op uw computer, laptop, tablet of smartphone. Deze informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door de website van Get in Balance. De website van Get in Balance maakt hiervan gebruik om de geboden dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en u kunt cookies via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De website van Get in Balance gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal ervoor zorgen dat
haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Get in Balance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@get-in-balance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en
BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Get in Balance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Get in Balance persoonsgegevens beveiligt
Get in Balance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@get-in-balance.nl

Beveiligen
Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit ondanks alle zorgvuldigheid die wij in acht nemen. Wij vragen u als u een kwetsbaarheid ontdekt deze zo snel mogelijk te melden. Geef ons voldoende informatie zodat wij de benodigde
maatregelen kunnen treffen. Gebruik hiervoor het telefoonnummer 06- 46178026 of info@get-in-balance.nl. Get in Balance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Get in Balance verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Angelique Knook info@get-in-balance.nl